کشف آثار تمدن هخامنشی در ترکیه


دیوارها از زمان هخامنشیان در ترکیه کشف شده است.

باستان شناسان در محوطه تاریخی پرسوک در استان نیده ترکیه دیوارهایی سنگی و گچی متعلق به دوره هخامنشی در حدود 2700 سال پیش پیدا کرده اند که بسیار شبیه دیوارهای دروازه باستانی شهر پارسه در تخت جمشید است.
دیرینه شناسان در یافته های قبلی خود یک کتیبه هیروگلیف با قدمت بیش از 2800 سال در این مکان تاریخی کشف کرده اند.