کوره بس در داخل اوکراین فرصت پذیر نخواهد بود


دبیرکل سازمان ملل: آتش بس در اوکراین امکان پذیر نیست

آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد معرفی شد کدام ممکن است {در حال حاضر} فرصت کوره بس جهان برای اوکراین {وجود ندارد}.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. او می رود روز چهارشنبه به خبرنگاران ذکر شد: «{در حال حاضر} نیستند کدام ممکن است کوره بس جهان برای اوکراین فرصت پذیر باشد یا نباشد.

گوترش تاکید کرد کدام ممکن است به عنوان جایگزین، عملکرد نیاز به {مدیریت} وضعیت امور اوکراین اطمینان از ورود ایمن برای تخلیه غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی‌های بشردوستانه باشد یا نباشد.

وی افزود: گروه ملل آنچه در داخل اوکراین در حال وقوع است را “عصر کشی” نمی داند در نتیجه این امر به تعیین آخرین معتبر شیفته قوه قضاییه وابسته است.

دبیرکل گروه ملل روشن سازی داد کدام ممکن است عصر کشی در داخل رهنمودهای قانونی در سراسر جهان فقطً رئوس مطالب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسان سالن دادگاه کیفری در سراسر جهان در داخل اوکراین حضور دارند. ما این پرس و جو را کدام ممکن است خواه یا نه عصر کشی در داخل اوکراین رخ دانش است را به تصمیم گیری واگذار می کنیم.

محیط بایدن، رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را برای اولیه موارد در داخل شکسته نشده سخنان شخصی به ارتکاب “عصر کشی” متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است {حمله} پوتین به اوکراین “عصر کشی” بود.

رئیس جمهور آمریکا سه شنبه ساعت شب در داخل سخنرانی به وقت منطقه ای آیووا، دردسر های خانوار اش برای مراقبت از بهبود هزینه مربوطه های آمریکا در داخل بحبوحه درگیری اوکراین را اینگونه توضیح دادن کرد: “محدوده قیمت خانوار های یانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت آنها خواهند شد برای بنزین خودروهایشان.” {نباید} متکی به ادعا درگیری شیفته خوب “دیکتاتور” باشد یا نباشد آن خواهد شد سوی جهان “عصر کشی” مشارکت در می دهد.

بایدن مدعی شد کدام ممکن است تمام دردسر شخصی را برای به کاهش هزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختن به هزینه مربوطه اقدامات پوتین مشارکت در خواهد داد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در داخل 21 فوریه 2022 همراه خود انتقاد به همین دلیل بی تفاوتی غرب به دلخوری کردن های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در داخل جهان دونباس را به رسمیت محبوبیت.

سه روز بعد، در داخل روز پنجشنبه ۲۴ فوریه ۱۴۰۰، پوتین عملیات نیروی دریایی را علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را «عملیات ویژه» نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین آماده سازی روابط پرتنش مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف را به 1 رویارویی نیروی دریایی بازسازی کرد. درگیری در داخل اوکراین مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ها به اقدامات روسیه.