10 نکته برای برنزه کردن سودآور همراه خود اشعه ماوراء بنفش داخل در داخل تشک های برنزه

برنزه شدن همراه خود اشعه ماوراء بنفش داخل در واقع می تواند شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مفید} باشد یا نباشد اگر بدانید بدانید که چگونه آن خواهد شد را {به درستی} مشارکت در دهید.

در داخل همین جا 10 نکته برای برنزه کردن همراه خود اشعه ماوراء بنفش ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به ممکن است داشته باشید پشتیبانی می تنبل به همان اندازه به دلیل رفتن به شخصی به دلیل سالن برنزه سازی احتمالاً بیشترین بهره را ببرید.

نوک برنزه شدن UV 1: سالن شخصی را {انتخاب کنید}. در نظر بگیرید هر دو 9، با این وجود برنزه شدن همراه خود اشعه ماوراء بنفش در واقع می تواند مطمئناً یکی موثرترین رسیدگی منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های {مفید} برای بهزیستی عمومی باشد یا نباشد که خواهید داشت برای بدن ما شخصی مشارکت در دهید. ممکن است داشته باشید به ساده نیاز به واقع مفید های شخص خاص {صحیح} را با توجه به نحوه مشارکت در {صحیح} آن خواهد شد بدست آمده کنید. اگرچه تمام رهنمودها قابل دریافت {در این} صفحه وب را رعایت کنید، در داخل سالن برنزه سازی مشخص شده شخصی به توصیه {حرفه ای} خواستن خواهید داشت. متعاقباً، برای رفتن به به دلیل سالن هایی {انتخاب کنید} کدام ممکن است کارگران تحصیل کرده ای دارند کدام ممکن است می توانند به ممکن است داشته باشید توصیه شخص خاص بدهند. تمیزی، مد روز در دسترس بودن از کیت، تعویض لامپ ها در داخل فواصل مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای عمومی نیز به دلیل مشخصه های حیاتی در داخل تصمیم گیری در مورد سالن است.

نوک برنزه شدن UV 2: شکل از منافذ و پوست شخصی را بشناسید. تحقق بخشیدن شکل از منافذ و پوست برای نتیجه نهایی خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنزه شدن ایمن شدید لازم است. میزان ملانین در داخل منافذ و پوست ممکن است داشته باشید به در کنار عملکرد ممکن است داشته باشید برای برنزه کردن، ابزار برنزه شدن ممکن است داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل از لوسیون برنزه کننده را تصمیم گیری می تنبل. اگر منافذ و پوست شکل از 2 هستید، برای برنزه شدن عمیق‌تر نیاز به ملانین بیشتری تأمین کنید. اگر پوستی 3 هر دو 4 دارید، ممکن است به طور اضافی بخواهید ملانین قابل دریافت شخصی را همراه خود اشعه UVA {تیره} کنید (با این وجود به خاطر داشته باشید، این ویتامین D به ممکن است داشته باشید نمی دهد).

نوک برنزه شدن UV 3: {اهداف} برنزه کردن شخصی را تصمیم گیری کنید. خواه یا نه {تیره} ترین سایه بالقوه را میل به ایجاد یک هر دو مختلط به دلیل ویتامین D را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخشندگی مفید میل به ایجاد یک؟ احتمالاً بخواهید منافذ و پوست شخصی را برای منصفانه {تعطیلات} آفتابی کنار هم قرار دادن کنید؟ {اهداف} برنزه کردن تمیز کردن با کارگران سالن اطلاع دهید به همان اندازه بتوانند واقع مفید های مناسبی به ممکن است داشته باشید بدهند.

نوک برنزه شدن UV 4: کدام مرتب سازی اشعه ماوراء بنفش؟ منصفانه سالن برنزه همراه خود تشک های برنزه کننده (را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران) پیدا کنید کدام ممکن است راهی پیدا کند {اهداف} ممکن است داشته باشید را برآورده تنبل. آن را فراموش نکنید اشعه های UVA به دلیل لامپ های پرفشار به ساده ملانین قابل دریافت در داخل منافذ و پوست ممکن است داشته باشید را اکسید می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین D تأمین {نمی کند} هر دو ملانین اضافه شده برای ترتیب دادن منافذ و پوست برای برنزه شدن اصولاً راه اندازی {نمی کند}. به دلیل سوی اکنون نیست، اشعه‌های UVB قابل انتساب به لامپ‌های کم استرس، بدن ما را وادار می‌کنند کدام ممکن است هم ویتامین D را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ملانین بیشتری تأمین تنبل. {مقدار} UVB در داخل لامپ های کم استرس در واقع می تواند کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. می خواهند منصفانه تشک برنزه همراه خود کمتر از 3٪ UVB (در کنار UVA) برای موثرترین نتیجه نهایی در داخل همانقدر کم زمان باشید. کارگران سالن نیاز به بتوانند ممکن است داشته باشید را راهنمایی کنند.

نوک برنزه شدن UV 5: منافذ و پوست شخصی را نسوزانید! هنگام برنزه کردن در داخل منصفانه تشک برنزه در همه زمان ها به دلیل سوختن منافذ و پوست شخصی اطمینان حاصل کنید (بعد از همه این برای برنزه کردن {زیر} نور روز نیز صدق می تنبل). حتی اگر دوست دارید به همان اندازه حد پتانسیل ناامیدکننده شوید، همراه خود کلاس ها برنزه کردن مزمن در داخل تشک های برنزه کننده خیلی قدرتمند، هیچ خطری را متحمل نشوید. نیاز به {اجازه} دهید پوستتان {به آرامی} به برنزه شدن رفتار تنبل. به دلیل پرتوهای UVB برای تعیین ملانین اصولاً بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل لوسیون های برنزه کننده همراه خود برنز کننده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها سرزنده برنزه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسیدگی منافذ و پوست بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه به منافذ و پوست ممکن است داشته باشید پشتیبانی تنبل به همان اندازه بعد به دلیل 12 ماه ها برنزه شدن نیز نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید نگه دارد. به دلیل ابزار برنزه شدن واقع مفید شده مشتاق در مورد کارگران سالن برنزه پیروی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری ممکن است داشته باشید خارق العاده است.

نوک برنزه کننده UV 6: در همه زمان ها به دلیل لوسیون های برنزه کننده بیشترین استفاده را ببرید! در همه زمان ها به دلیل لوسیون های برنزه کننده مخصوص برنزه شدن در داخل اتاق های برنزه کننده بیشترین استفاده را ببرید. موقعیت چنین لوسیون هایی اینجا است کدام ممکن است منافذ و پوست ممکن است داشته باشید را به خوبی {مرطوب} ، آنتی اکسیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان سازی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد برنزه کننده برنزه کننده را فراهم می کند. لوسیون های برنزه کننده داخل خارق العاده نیاز به دارای الهام {مرطوب} کننده غنی (ترجیحاً آلوئه ورا هر دو شیر آب نارگیل)، {مقدار} مناسبی به دلیل سایر داروها سرزنده رسیدگی منافذ و پوست (ترجیحاً در کنار همراه خود سیلیکون برای قفل کردن ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت درون منافذ و پوست) را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنز کننده ها کمک خواهد کرد که شما تکنیک برنزه شدن باشند. . سه شکل از برنز کننده مختلف ممکن است وجود داشته باشد کدام هرکدام کدام فعالیت خاصی دارند:

  1. برنز کننده های خالص (همراه خود تیروزین) برای {سرعت} بخشیدن به تأمین خالص ملانین.
  2. برنز کننده های تاخیری (همراه خود DHA را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو اریترولوز) کدام ممکن است ملانین قابل دریافت را اکسید می کنند.
  3. برنزه کننده های نقاشی کردن زیبایی کدام ممکن است منافذ و پوست ممکن است داشته باشید را اصولاً اسپرسو ای می کنند (دقیق شبیه سایه کردن موهایتان).

برنزه کننده های تاخیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنزه کننده های نقاشی کردن زیبایی با بیرون اشعه UV نیز {کار} می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً در داخل لوسیون های برنزه کننده عجیب هستند.

به دلیل لوسیون های سوزن سوزن می توان همراه خود دقت استفاده بیشتر از کرد به همان اندازه اکسیژن بیشتری برای تکنیک برنزه شدن فراهم شود.

به خاطر داشته باشید – افتخار داشتن پوستی برازنده، مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مرطوب} کدام ممکن است اشعه ماوراء بنفش را خیس شدن می تنبل، در واقع می تواند تأثیرگذاری مونتاژ ممکن است داشته باشید را دوبرابر نسبت به پوستی خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروکیده داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است اشعه ماوراء بنفش را نمایش می دهد. در همه زمان ها لوسیون شخصی را در داخل سالن برنزه سازی شخصی خریداری کنید. تنها واقعی {در این} صورت است که خواهید داشت به دلیل کیفیت بالا آن خواهد شد اطمینان حاصل کنید که را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به چگونگی جستجو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از مزایای لوسیون صحیح برای شکل از منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} شخصی، توصیه {حرفه ای} بدست آمده کنید.

نوک برنزه شدن UV 7: به دلیل چشمان شخصی دفاع کردن کنید! در همه زمان ها در کل مونتاژ برنزه کردن به دلیل عینک مخصوص بیشترین استفاده را ببرید. به ساده قفل کردن توجه ها مانع شدن به دلیل {آسیب} اشعه UV به تخیل و پیش بینی ممکن است داشته باشید نمی شود. عینک نیاز به به دلیل دفاع کردن بزرگ به سمت UVA را انتخاب کنید و انتخاب کنید UVB برخوردار باشد یا نباشد. اگرچه در نظر گرفته شده می کنید کدام ممکن است کارگران سالن برنزه کردن ممکن است داشته باشید بهترینها استانداردهای بهداشتی را برای عینک هایی کدام ممکن است فراهم کردن می دهند رعایت می کنند، بهترین است عینک های شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی شده شخصی را در داخل سالن شخصی خریداری کنید. عینک های آفتابی عجیب برای برنزه کردن درون محل اقامت در داخل تشک های برنزه صحیح به نظر نمی رسد که باشند.

نوک برنزه کننده UV 8: چه روزی دوش بگیریم؟ بهترین است در گذشته به دلیل آفتاب ربودن دوش بگیرید به همان اندازه فوری بعد به دلیل آن خواهد شد. علت ایجاد این امر اینجا است کدام ممکن است هنگام بهره مندی از مزایای لوسیون برنزه کننده، منافذ و پوست ممکن است داشته باشید نیاز به به همان اندازه حد پتانسیل تازه باشد یا نباشد. جدا از این، اگر به دلیل لوسیون‌هایی همراه خود برنزه‌کننده‌های سایه‌آمیزی تاخیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید/هر دو زیبایی استفاده بیشتر از می‌کنید، نیاز به کمتر از 4 ساعت روی منافذ و پوست باقی بمانند به همان اندازه فواید {بهینه} را داشته باشند.

نوک برنزه کننده اشعه ماوراء بنفش 9: افقی هر دو عمودی؟ این {عمدتا} {یک موضوع} سلیقه ای است. خیلی ها تشک های افقی را ترجیح می دهند در نتیجه می توانید در کل مونتاژ برنزه شدن بالاتر آرام شدن کنید. برخی اکنون نیست واحدهای برنزه کننده عمودی را ترجیح می دهند در نتیجه ممکن است داشته باشید می توانید به عنوان راهی به بهبود ورود به خون برای بهبود یکنواختی سایه با بیرون {علائم} استرس سفید در داخل فراگیر {حرکت} کنید. تصمیم گیری در مورد همراه خود شماست (اگر سالن ممکن است داشته باشید امکان های گزینه جایگزین برای را {ارائه می دهد}).

نوک برنزه شدن UV 10: به همنوعان دباغی شخصی احترام بگذارید. در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل مونتاژ شخصی در داخل اتاق برنزه کردن به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست باشید. (با این وجود استرس نداشته باشید در نتیجه برنزه کردن نیاز به منصفانه تخصص {آرامش بخش} باشد یا نباشد). همراه خود برداشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بین بردن هرگونه کاغذ، بسته نرم افزاری های تمیز لوسیون برنزه کننده و بسیاری دیگر، شستن بعد به دلیل شخصی را برای کارگران سالن برنزه کردن ساده کنید.

لطفاً آگاه باشید کدام ممکن است رهنمودها فوق به ساده در داخل صورتی برای ممکن است داشته باشید مشهور است تخصصی ایجاد می کند {شرایط} دوره ای باشید. در داخل صورتی کدام ممکن است به دلیل {هر} گونه مسئله پزشکی مبارزه کردن می برید، بهترین است در گذشته به دلیل بهره مندی از مزایای برنزه کننده UV درون ساخت، ابتدا همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید.

امیدواریم نکاتی را برای برنزه کردن اشعه ماوراء بنفش در داخل اطراف داخل {مفید} دانسته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اینگونه است، لطفاً ممکن است را همراه خود رفقا شخصی به اشتراک بگذارید.